hruzaJen co jsme se otřepali z epidemie koronaviru a jeho dopadů na společnost, ekonomiku a veřejné rozpočty, musíme se popasovat s dalším velkým problémem. Jedná se o drahé energie, které mají významný přímý i nepřímý vliv na rozpočet městské části a příspěvkových organizací. Navzdory těmto úskalím se nám ale v připravovaném návrhu rozpočtu na rok 2023 opět podařilo zajistit finanční zdroje jak na provoz, tak hlavně na potřebné investice do obecního majetku. Odpovídá tomu i poměr investičních výdajů v rozpočtu ve výši téměř 55 procent celého rozpočtu. Dovolte mi nyní nastínit nejpodstatnější faktory rozpočtu schváleného na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Rozpočet městské části jsme se opět snažili sestavit maximálně zodpovědně, se snahou o zajištění dosavadní kvality a rozsahu poskytovaných veřejných služeb. Díky našetřeným finančním přebytkům z minulých let, úspěšnému hospodaření městské části ve vedlejší hospodářské činnosti a naší úspěšné snaze při získání speciálního balíku financí na obnovu obecního bytového fondu bylo opět možné sestavit silný a proinvestiční rozpočet.

Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2023 činí přes 222 mil. Kč. Nejvíce oproti minulému roku posílila oblast bydlení a komunálních služeb. V novém roce dojde například k významné regeneraci bytového fondu nebo k dokončení rekonstrukce areálu bývalého pivovaru. Další významné zvýšení proběhne v oblasti školství, která dlouhodobě patří mezi naše priority. Jedná se zejména o investice do školských budov a jejich vybavení, ale také o zvýšení provozních prostředků z důvodu cen energií a jejich dopadu na zřizované školy a školky. Snažíme se v tomto ohledu řešit a zachovat co nejlepší podmínky pro naše žáky a učitele. Dojde také k menšímu posílení kultury či sportu, což se například projeví v rekonstrukci hřišť či nových herních prvcích nebo podpoře kulturních akcí v městské části. Dílčí zvýšení výdajů tradičně doznala oblast dopravy, kde jsme zvýšili prostředky na čištění komunikací ve správě městské části. Mezi výdajově nejsilnějšími odvětvími rozpočtu zůstávají i nadále místní správa a ochrana životního prostředí, kde míří nejvíce peněz přímo do oblasti údržby zeleně nebo oprav a údržby zejména mobiliáře v zeleni.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 120,5 mil. korun, což je o téměř 20 mil. korun více, než bylo schváleno v rozpočtu na rok 2022. Příjmovou stránku i letos nejvíce ovlivňují získané transfery z ostatních veřejných rozpočtů. Pro rok 2023 se podařilo zajistit o více než 9 mil. Kč více z rozpočtu města Brna v rámci neinvestičních transferů, a v rámci investičních transferů to je dokonce o více než 13 mil. Kč. Dalšími významnými příjmy tradičně bývají převody z vlastní hospodářské činnosti městské části, daňové a nedaňové příjmy.

01 Rozpocet mc 2023 grafikaPlánované financování pokryjeme z naspořených přebytků minulých let a z bezúročné půjčky v rámci finančních vztahů vůči městu Brnu, určené na regeneraci bytového fondu, kterou budeme postupně vracet v průběhu nadcházejících let. Městská část tak i nadále není zadlužena vůči externím subjektům. Tradičně dle našich zkušeností očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska bilance celkových příjmů a výdajů nakonec ještě příznivější.

V případě zájmu o podrobnější informace k tomuto či předchozím rozpočtům městské části naleznete vše potřebné na webu městské části. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu Vám samozřejmě rád zodpovím také osobně.

Přeji Vám vše dobré v roce 2023, a hlavně ať jste zdraví a spokojení.

Filip Hrůza
místostarosta