Na své 6. schůzi 25. ledna 2023 rada městské části:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2022,
• schválila
poskytnutí věcného daru do tomboly ve výši do 6000 Kč na Řečkovický krojovaný ples, konaný dne 28. 1. 2023, Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice,
• schválila
smlouvu se společností MENHIR projekt, s. r. o., se sídlem Horní 32, 639 00 Brno, jejímž předmětem je výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby „Oprava
zateplení bytového domu Novoměstská 23-41, Brno“,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku při ulici Žilkově o výměře 314 m2 za účelem konání akce „Nová Chaloupka – Street food – sportovní den“ se společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 19, Veveří, 602 00 Brno, na dobu od 31. 3. do 1. 4. 2023,
• schválila
smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 15,3 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží domu Renčova 5, se společností BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE, s. r. o., se sídlem Vodova 108, 612 00 Brno, na dobu neurčitou,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor N120 a N121 o celkové výměře 34,5 m2 v budově bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, společnosti OteSpace, s. r. o., se sídlem Klatovská 22, 602 00 Brno, na dobu neurčitou,
• schválila
nájemní smlouvu s paní Kateřinou Staňkovou, se sídlem Východní 603, 664 24 Drásov, na pronájem části pozemku při ulici Vážného o výměře 4,8 m2 za účelem umístění prodejního automatu BRAMAT na dobu neurčitou.

Dana Filipi, místostarostka