Na své 7. schůzi 15. února 2023 rada městské části:

• souhlasila
se zřízením přípravné třídy v Základní škole Brno, Horácké náměstí 13, od školního roku 2023/2024 z důvodu velkého množství žádostí o odklad povinné školní docházky,
• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín (děti a mládež) 15 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Domino (děti a mládež) 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice (děti a mládež) 45 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. (děti a mládež) 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids (děti a mládež) 9 000
Dark Side Movement, z. s. (děti a mládež) 10 000
T – Group Dance Studio, z. s. (děti a mládež) 20 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 7 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (kulturní činnost) 9 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 23 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 33 000
Spolek Kultura a Managment, z. s. (kulturní činnost) 7 000
inBalance, z. s. (sportovní činnost) 18 000
Dětský futsal, z. s. (sportovní činnost) 25 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., oddíl badminton (sportovní činnost) 28 000
Malý fotbal Brno, z. s. (sportovní činnost) 35 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. (sportovní činnost) 20 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. (sportovní činnost) 14 000
TAK Hellas Brno, z. s. (sportovní činnost) 35 000
T – Group Dance Studio, z. s. (sportovní činnost) 18 000
Oddíl národní házené 1. NH Brno, z. s. (sportovní činnost) 18 000
Dark Side Movement, z. s. (sportovní činnost) 10 000
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids (životní prostředí) 20 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů, z. s. (životní prostředí) 6 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (životní prostředí) 14 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně (sociální oblast) 12 000
DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 12 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. (sociální oblast) 10 000
NADĚJE, pobočka Brno (sociální oblast) 20 000
HEWER, z. s. pobočka Brno (sociální oblast) 15 000
Linka bezpečí, z. s. (sociální oblast) 6 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 20 000
Klára pomáhá, z. s. (sociální oblast) 15 000
Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty (sociální oblast) 10 000

• projednala
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti ze dne 14. 12. 2022 a schválila opatření k odstranění nedostatků uvedených v tomto protokolu,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „PARK ROKLE, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností No-A Architekti, s. r. o.,
se sídlem Nad Přehradou 1369/3, 63500 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
záměr pronajmout část pozemku při ulici Žilkova o výměře 4 m2 (kontejnerové stání – restaurace Nová Chaloupka),
• schválila
záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 18 m2 nacházející se v přízemí budovy bývalého pivovaru, Palackého náměstí 9a,
• schválila
smlouvu o narovnání mezi městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a společností KUKLY II., s. r. o., jejímž předmětem je kácení a náhradní výsadba stromů jako kompenzace za poškození dřevin při výkopových pracích,
• schválila
zřízení tří tržních míst o celkové maximální výměře 30 m2 ve středisku Vysočina při ul. Kolaříkově s maximální dobou prodeje od 7 do 20 hod. a osmi tržních míst o celkové maximální výměře 80 m2 u parku na Palackého náměstí s maximální dobou prodeje od 7 do 22 hod. pouze pro akce pořádané MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nebo se souhlasem MČ a se sortimentem potraviny, občerstvení včetně alkoholických nápojů, dárkové předměty a produkty tradičních řemesel,

Na svém III. zasedání 23. února 2023 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2022,
• vzalo na vědomí
plnění rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství – k 31. 12. 2022,
• schválilo
smlouvu o postoupení pohledávky mezi městskou částí a novým nájemcem bytu přiděleného po neplatiči,
• vzalo na vědomí
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti ze dne 14. 12. 2022 a opatření k odstranění nedostatků uvedených v uvedeném protokolu,
• schválilo
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. (děti a mládež) 51 000 Kč
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 51 000 Kč
SK Řečkovice, z. s. (sportovní činnost) 75 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 53 000 Kč
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodejům pozemků.

Na své 8. schůzi 8. března 2023 rada městské části:

• schválila
podání žádosti městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o zřízení spořicího účtu v CZK s individuální pevnou úrokovou sazbou 6,10 % p. a. a výpovědní lhůtou 32 dnů a max. spořicí částkou 50 000 000 Kč v Komerční bance, a. s.,
• schválila
uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2023 ve dnech 11. – 13. 8. 2023 a současně jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2023 ve složení: Mgr. Bc. Marek Viskot, Dana Filipi, Ing. Daniel Struž, Oldřich Gardáš, Eva Janovská a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila
uzavření darovací smlouvy s Oddílem národní házené 1. NH BRNO, z. s., se sídlem Novoměstská 21a, Brno, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč jako příspěvku na uspořádání turnaje dne 25. 3. 2023 k oslavám 20. výročí založení oddílu,
• jmenovala
do funkce vedoucího Odboru stavebního úřadu pana Romana Vretonka, DiS.,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy, pavilon D a E“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 2, 602 00 Brno,
• schválila
provedení oprav těchto chodníků v roce 2024 v následujícím pořadí podle priority: 1. Terezy Novákové – schody od konečné stanice tramvaje k ulici Družstevní, 2. Novoměstská 7-19 – před blokem domů, 3. Novoměstská 1-3 – u mateřské školy, 4. Horácké náměstí – schody od zastávky MHD (mezipodesty a jedno schodiště),
5. Kronova – u sběrného střediska odpadů,
• neschválila
převzetí projektu „Řečkovický HRáj“ po jeho dokončení do správy městské části po celé tříleté období jeho udržitelnosti,
• schválila
jako výjimečné případy, při nichž je na území městské části vymezena kratší doba nočního klidu, tyto akce:
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v nocích z pátku 16. 6. 2023 na sobotu 17. 6. 2023 a ze soboty 17. 6. 2023 neděli 18. 6. 2023 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 h. do 6:00 h.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v nocích z neděle 16. 7. 2023 na pondělí 17. 7. 2023, z pondělí 17. 7. 2023 na úterý 18. 7. 2023, z úterý 18. 7. 2023 na středu 19. 7. 2023, ze středy 19. 7. 2023 na čtvrtek 20. 7. 2023, ze čtvrtka 20. 7. 2023 na pátek 21. 7. 2023 a z pátku 21. 7. 2023 na sobotu 22. 7. 2022 doba nočního klidu vymezuje vždy od 23:00 h. do 6:00 h.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 12. 8. 2023 na neděli 13. 8. 2023 doba nočního klidu vymezuje od 00:00 h. do 6:00 h.,
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v nocích z pátku 8. 9. 2023 na sobotu 9. 9. 2023 a ze soboty 9. 9. 2023 na neděli 10. 9. 2023 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 h. do 6:00 h.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 16. 9. 2023 na neděli 17. 9. 2023 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 h. do 6:00 h.,
• schválila
žádost adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o instalaci vodorovného značení V 12a s obalovou křivkou u vjezdu do křižovatky ulic K Západi a Terezy Novákové,
• schválila
žádost adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění značky pro hlavní pozemní komunikaci (ulice Duhová) v křižovatce ulic Duhová a Azurová,
• schválila
smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno.


Dana Filipi, místostarostka