hruzaBezpečnost v dopravě řešíme, rozhodující slovo má ale Magistrát
Určitě si čas od času všimnete, že v městské části tu a tam dojde k různým úpravám silničního provozu, zejména proto, aby se zajistila jeho bezpečnost. Co si pod takovými dílčími úpravami představit? Obvykle jde o instalaci odrazového zrcadla, vodorovného či svislého dopravního značení regulujícího provoz či parkování, doplnění vizuálních či osvětlovacích prvků a další opatření. Než vám představím několik konkrétních příkladů z poslední doby, je dobré zmínit složitost celého procesu a také to, proč na první pohled zdánlivě jednoduché a jasné věci a související opatření někdy trvají tak dlouho od vznesení námětu až po samotnou realizaci a proč se někdy námět nakonec nezrealizuje vůbec. Za vším je komplikovaný rozhodovací a povolovací proces. Městská část právě v oblasti dopravy má velmi specifické a omezené kompetence. Rozhodujícím orgánem z hlediska povolování zmíněných úprav je totiž Magistrát města Brna (MMB), potažmo se k tomu přidávají z hlediska vyjadřovatelů i další orgány, jako Policie ČR a jiné instituce.

A teď k některým (ne)povedeným žádostem. Když se procházíte směrem do Zamilovaného hájku, možná jste si všimli, že relativně nedávno tam přibylo odrazové zrcadlo v jedné nepřehledné zatáčce. Věříme, že instalované zrcadlo přispěje k lepší přehlednosti v daném úseku. Bylo to na základě občanského podnětu. V tomto případě celý proces od projednání přes povolování až po projektování a instalaci trval okolo roku a byl nakonec úspěšný. Bohužel již ne tak úspěšná byla naše další žádost z minulého roku na základě jiného občanského námětu. Kladla si za cíl prověřit možnost instalace odrazového zrcadla v křižovatce ulic Filkukova a Banskobystrická. Tento námět není možné dle vyjádření Magistrátu realizovat z důvodu nevhodných šířkových poměrů komunikace a také kvůli absenci vhodného místa k umístění zrcadla na protější straně křižovatky. Návrh řešení by dle vyjádření nebyl v souladu s technickými podmínkami Ministerstva dopravy „Odrazová zrcadla“.

Příkladem dalšího zpracovaného občanského námětu, který tentokrát uspěl a měl by být Magistrátem realizován, je řešení nepřehledné dopravní situace v křížení ulic Duhová a Azurová. Situace s předností v jízdě, určující hlavní komunikaci, je v tomto případě již dána, avšak dle ohlasů obyvatel řidiči tuto dopravní situaci často špatně vyhodnocují a zastavují zde s cílem dát přednost zprava. Ulice Duhová je ale místní komunikace III. třídy, po které je vedena linka městské hromadné dopravy. Tato ulice tedy tvoří součást základního komunikačního systému města Brna. Ulice Azurová je navíc obytnou zónou, kde platí zvláštní pravidla provozu. Dle paragrafu 23 odstavce 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí řidič při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. Občané upozorňovali na nejednoznačnost této situace pro běžného účastníka provozu, kdy často dochází ke špatnému pochopení dopravní situace v tomto uzlu a vytváří se tak rizikové situace. Na základě toho jsme po projednání v komisi a radě požádali Odbor dopravy Magistrátu města Brna o opatření vedoucí k lepšímu pochopení této dopravní situace běžným účastníkem provozu, aby nedocházelo ke zbytečným rizikovým situacím. Projektantem byla nakonec navržena instalace vodorovného dopravního značení – vodicí čáry. Tím tedy dochází ke zdůraznění obecné úpravy provozu a toto značení zcela jasně informuje o přednostech v jízdě i ty řidiče, kteří nemají místní znalost nebo mají mezery ve znalosti pravidel silničního provozu. Navíc byl námět dodatečně doplněn ještě o požadavek na zdůraznění vizuální stránky umístěného přechodu s cílem zvýšit bezpečnost chodců.

Jak můžete tedy vidět na těchto několika vybraných příkladech, jednotlivé dopravní situace průběžně řešíme na základě vlastních šetření či vašich občanských podnětů. Někdy to celé ale trvá kvůli procesním věcem dlouho, někdy existují relevantní důvody, proč se konkrétní podnět do stadia realizace nedostane. Děkuji v každém případě za všechny vaše náměty a přeji vám všem hezké a pohodové letní dny a bezpečné cestování, ať už jdete pěšky, jedete na kole či řídíte vozidlo.
Filip Hrůza
místostarosta