Na své 15. schůzi 29. srpna 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 7. 2023,
• schválila
harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2024,
• jmenovala
s účinností od 1. 1. 2024 do funkce vedoucího Odboru správy majetku pana Bc. Petra Gabriela,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Výměna vodoměrů v bytových domech, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností MONTÁŽE S. K., s. r. o., se sídlem Tumaňanova 18/29, 621 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo se společností JANSPORT PROJEKT, s. r. o., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Kárníkova 4, Brno – úprava zahrady“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 64, 621 00 Brno, jejímž předmětem je plnění zakázky „Údržba lesoparku s hřištěm ZAMILEC“,
• souhlasila
s provedením staveb spočívajících v umístění fotovoltaických zařízení (panelů a nutného příslušenství) v objektech ZŠ Novoměstská, ZŠ Horácké náměstí, MŠ Měřičkova a MŠ Novoměstská,
• schválila
návštěvní řád venkovního areálu bývalého pivovaru, Palackého náměstí.

Na svém VI. zasedání 14. září 2023 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 6. 2023,
• vzalo na vědomí
plnění rozpočtu VHČ – bytového hospodářství – k 31. 7. 2023,
• schválilo
střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2025-2029,
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• schválilo
poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 500 ks balíčků pro dětské návštěvníky Mikulášské besídky, kterou pořádá dne 3. 12. 2023 TJ Sokol Brno-Řečkovice.
Dana Filipi, místostarostka