Na své 16. schůzi 19. září 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 8. 2023,
• vzala na vědomí
výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2023,
• schválila
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2024,
• jmenovala
členkou komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ paní Mgr. Zuzanu Toušovou, Ph.D.,
• jmenovala
členem konkurzní komise pro konkurzní řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Brno, Novoměstská 1, starostu Mgr. Bc. Marka Viskota, a jako náhradníka pana Petra Bořeckého, kteří budou zastupovat městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• souhlasila
s realizací projektů navržených do participativního rozpočtu města Brna – „Víceúčelové hřiště Řečkovice“, Řečkovická cyklostezka II.“ a „Pomník parašutistům skupiny SILVER B“.

Na své 17. schůzi 11. října 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 9. 2023,
• vzala na vědomí
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na období 2025-2027,
• souhlasila
s realizací akce „Orel Řečkovice – Revitalizace sportovního areálu“,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 (objekt Uprkova)“ nabídku předloženou Tomášem Sýkorou, se sídlem Bieblova 162/1 8, 613 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu chodníku Hapalova a dalších“ se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Mateří 813/16, 614 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu, ceny a lhůty provedení díla.

Dana Filipi, místostarostka