Ten, kdo psa na veřejném prostranství doprovází, ho musí mít na vodítku nebo ho opatřit náhubkem. Výjimkou jsou osoby doprovázené psy vodicími, asistenčními a záchranářskými, případně osoby provádějící výcvik těchto psů či vykonávající canisterapii. Každý pak musí mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Držitel psa zajistí, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl označen způsobem umožňujícím jeho identifikaci, například čipem. Tyto povinnosti platí po celém Brně a ukládá je vyhláška č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, ve znění pozdějších změn.
Každá městská část může v přílohách uvedené vyhlášky určit místa, kde je možný volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, tedy výběhy, a dále pak místa, kam je vstup se psy zakázán. V naší městské části jsou vymezené tři psí výběhy. První, který není oplocený, se nachází podél ulice Novoměstské na travnaté ploše mezi vozovkou a terénním zlomem nad rychlostní komunikací Hradeckou. Další dva jsou oplocené a najdete je v blízkosti domu Novoměstská 3 a v parku na Horáckém náměstí mezi hřištěm a ulicí Novoměstskou.
Jako prostory, kam je vstup se psy zakázán, stanovila naše městská část dětská a sportovní hřiště či jejich vymezené části. Vždy si tedy na takových místech raději přečtěte provozní řády, případně nahlédněte do již zmiňované vyhlášky. Tu najdete na stránkách www.brno.cz.
Pokud se psem cestujete veřejnou dopravou a nemáte-li ho v přepravce, musíte mu na celou dobu přepravy nasadit bezpečný náhubek, musíte ho držet na vodítku nakrátko a nesmíte jej přepravovat na sedadle.
Všude pak je třeba myslet na to, že pes může způsobit znečištění veřejně přístupných prostranství, objektů či zařízení. Proto ten, kdo vede psa, může být pokutován podle příslušného zákona, jestliže nečistotu neodstraní.

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí