Na své 19. schůzi 28. listopadu 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 10. 2023,
• projednala
návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a zřízených příspěvkových organizací na rok 2024,
• schválila
smlouvu o poskytování služeb se společností Urbicus, s. r. o., Edisonova 2979/7, Brno, jejímž předmětem je oprávnění k užívání mobilní aplikace „Česká obec“,
• vzala na vědomí
zajištění provozu v jednotlivých mateřských školách v období letních prázdnin 2024 (1. 7. - 12. 7. 2024 MŠ Tumaňanova, 15. 7. - 26. 7. 2024 MŠ Měřičkova, 29. 7. - 9. 8. 2024 MŠ Novoměstská, 12. 8. - 23. 8. 2024 MŠ Škrétova) a schválila přerušení provozu MŠ mimo uvedené termíny,
• projednala
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna, a nesouhlasila s přenesením působnosti obecního stavebního úřadu z městských částí na město,
• schválila
dohodu o centrálním nákupu energií na rok 2025 a 2026 se společností Energie Teplárny Brno, s. r. o., se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno,
• požádala
Radu města Brna, aby zadala otevřenou jednofázovou ideovou krajinářskou soutěž „Zamilovaný hájek“ za účelem zajištění portfolia názorů na řešení uvedené lokality,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13“,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části parkoviště na Palackého nám. s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 18. 5. 2024,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, Pellicova 1 a, 602 00 Brno, za účelem uspořádání kulturních akcí ve dnech 12. až 14. 6. 2024,
• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Opravu chodníku Hapalova a dalších“ se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Mateří 813/16, 614 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla,
• navrhla program zasedání ZMČ.

Dana Filipi, místostarostka