Na své 20. schůzi 14. prosince 2023 rada městské části:
• schválila
změnu termínů svých schůzí v roce 2024,
• souhlasila
se jmenováním paní Renaty Hlávkové ředitelkou Mateřské školy Brno, Novoměstská 1,
• schválila
dodatek č. 5 ke smlouvě na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora s firmou ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, Brno (nové vymezení lokalit),
• schválila
dodatek č. 6 ke smlouvě na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 141e, Brno (nové vymezení lokalit),
• schválila
smlouvu o poskytování monitorovacích služeb (ochrana objektu ÚMČ, Palackého nám.) se společností G4S Secure Solutions (CZ), a. s., Vyskočilova 1a, Praha 4.

Na svém VII. zasedání 14. prosince 2023 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 10. 2023,
• schválilo
návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a zřízených příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2024,
• stanovilo
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a pravidla pro poskytování odměn,
• schválilo
žádost Zastupitelstvu města Brna o souhlas s přerušením splátek zápůjčky č. 032022 z Fondu rozvoje bydlení města Brna v roce 2024, čímž dojde k prodloužení doby splatnosti zápůjčky z 11‚5 roku na 12,5 roku,
• schválilo
návrh rozpočtu VHČ – bytového hospodářství – na rok 2024,
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• schválilo
následující termíny svých zasedání v roce 2024: 22. 2., 18. 4., 20. 6., 12. 9., 12. 12.

Na své 21. schůzi 10. ledna 2024 rada městské části:
• schválila
zaslání žádostí Majetkovému odboru Magistrátu města Brna o svěření pozemků do správy městské části,
• schválila
záměr pronajmout tři nemovitosti (garáže) v lokalitě „Cihelna“,
• projednala
návrh jednotlivých změn Územního plánu města Brna,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o prověření možnosti instalace přechodu pro chodce v úseku ulic Maříkova-Gromešova,
• jmenovala
členem Komise sociální a zdravotní pana Aleše Veselého,
• jmenovala
členem Komise bytové Ing. Jiřího Libuse.

Dana Filipi, místostarostka