01 Rozpočet 2024 grafZákladní dokument – rozpočet městské části na rok 2024 - je schválen. Domnívám se, že se nám i pro letošek podařilo připravit výdajově silný rozpočet, obsahující finanční prostředky jak na provoz a údržbu, tak hlavně na potřebné investice do obecního majetku. Městská část disponuje relativně velkým majetkem vůči svým příjmům, a je třeba, aby jako řádný hospodář průběžně do majetku investovala. To při značné velikosti obhospodařovaného majetku není vůbec jednoduché. I proto je pro vedení městské části jedním z dlouhodobě klíčových ukazatelů poměr investičních výdajů v rozpočtu. Pro rok 2024 se tento ukazatel rozpočtu pohybuje okolo 39 procent, což je nadprůměrný ukazatel. Dovolte mi vás seznámit s nejpodstatnějšími rysy nového rozpočtu, schváleného na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Sestavování rozpočtu na rok 2024 bylo opět vedeno snahou vedle zajištění možných investic zajistit také kvalitu a rozsah poskytovaných veřejných služeb. Díky našetřeným finančním přebytkům z minulých let a úspěšnému hospodaření městské části ve vedlejší hospodářské činnosti bylo opět možné sestavit silný a proinvestiční rozpočet.

Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2024 činí 164 miliónů korun. Ve srovnání s předchozím rokem nejvíce posílila oblast školství, kde městskou část čekají investice do rozšíření kapacit v oblasti mateřských škol nebo rekonstrukce školní kuchyně. Další neméně významnou výdajovou oblastí zůstává bydlení, kde nás čeká například pokračování významné regenerace bytového fondu, zahájených v minulém roce. Mírně by také měla posílit oblast dopravy, kde se to týká například zvýšení výdajů na čištění komunikací ve správě městské části, dále oblast kultury a sociálních věcí. V oblasti životního prostředí nás i v tomto roce čeká například revitalizace veřejných prostranství či nové parky. V této oblasti také tradičně míří hodně finanční prostředků do údržby zeleně a do oprav a údržby zejména mobiliáře v zeleni.

 

Celkové příjmy na rok 2024 jsou naplánovány ve výši více než 150 miliónů korun. Příjmovou stránku tradičně nejvýrazněji ovlivňují získané transfery z ostatních veřejných rozpočtů. Vždy tedy záleží na tom, jak se vedení městské části podaří získat tyto dodatečné zdroje. Oproti roku 2023 by si měla městská část v aktuálním roce v rámci neinvestičních transferů zajistit z rozpočtu města Brna o přibližně 14 miliónů korun více a v rámci investičních transferů o necelé 4 milióny korun navíc.

Městská část i nadále není zadlužena vůči externím subjektům a financování rozpočtu bude pokryto z finančních prostředků naspořených v minulých letech. V případě zájmu o tento či o předchozí rozpočty městské části naleznete na webu úřadu městské části podrobnější informace. Případné dotazy k rozpočtu Vám samozřejmě rád zodpovím také osobně.

Přeji Vám vše dobré v roce 2024, a hlavně ať jste zdraví a spokojení.

hruzaFilip Hrůza
místostarosta