01 Slovo starosty fotoVysočina mění majitele, diskutujeme o parkování, zlepšujeme komunikaci a řešíme územní plán.

Vážení spoluobčané,

moje obvyklá měsíční rekapitulace života v naší městské části bude tentokrát delší, protože mám spoustu důležitých poznatků. Komentář začnu nevyhovujícím stavem střediska Vysočina, což je objektivně jedno z nejproblematičtějších témat v Řečkovicích a Mokré Hoře. Naše radnice má bohužel omezené možnosti, protože areál je ve vlastnictví soukromých osob. Koncem loňského roku se však udála změna, která ve mně vyvolává naději. Budovu společnosti Lidl Česká republika totiž odkoupila společnost Czech Investment Fund SICAV, která je zároveň i faktickým vlastníkem sousední nemovitosti s obchodem Billa či drogerií Teta. Věřím, že toto je konečně ten kýžený správný krok na cestě k rekonstrukci stěžejní části objektu. Vedení naší městské části je samozřejmě připraveno k jednání o budoucí podobě areálu. V případě jakékoliv nové informace budu veřejnost obratem informovat.

Když jsme u informací, chtěl bych zmínit, že jsme nově rozšířili řadu oficiálních komunikačních kanálů radnice. Vedle zpravodaje, webové prezentace nebo facebookové stránky městské části přidáváme také aplikaci „Česká obec“. Jak můžete této aplikace využít k odběru novinek ze života naší čtvrti naleznete včetně návodu k instalaci uvnitř tohoto čísla ŘEČI. V souvislosti s uvedenou facebookovou stránkou městské části mi zároveň dovolte zmínit, že ji určitě chceme i nadále používat jako jeden z nejrychlejších komunikačních prostředků a jako takový jej vylepšovat. Je prostou realitou, že se na radnici často obracíte s dotazy na relevantnost informací, které se objevují v nejrůznějších neoficiálních diskusních facebookových skupinách. Rád bych proto využil této příležitosti a vysvětlil, že tyto diskusní skupiny nemají s naší radnicí nic společného. Mají své soukromé správce, a samozřejmě není v mé moci reagovat na dotazy, které jsou v nich často živelně formulovány v rámci spletitých diskusních vláken. Jsem přesvědčený, že to ani není v zájmu naší městské části. Svůj pracovní čas, hrazený z veřejných prostředků, plánuji trávit konkrétní prací. Moje e-mailová adresa i telefonní číslo jsou uvedeny na webu městské části a jsou veřejně dostupné. Za jakékoliv oficiální dotazy a podněty jsem vždycky rád a vždycky na ně rád odpovídám.

Chystáme anketu na téma rezidentního parkování

Věnovat bych se chtěl také tématu celoměstského systému rezidentního parkování. Během několika posledních let se systém rozšířil z centra do mnoha navazujících městských částí. Pro zavedení se už rozhodlo zastupitelstvo Žabovřesk, Králova Pole i v Medlánkách. To jsou bezesporu podstatné okolnosti, proč se celou záležitostí musíme zabývat a diskutovat o ní. V lednu jsme proto k tomuto tématu zprostředkovali první veřejnou debatu na naší radnici. S prezentací z pohledu města vystoupila Ing. Radka Matuzsková, která má tuto problematiku na starosti na brněnském magistrátu. Následovala téměř dvouhodinová různorodá diskuse, jejíž obsah jsme se pokusili shrnout v článku uvnitř ŘEČI. Rád bych zdůraznil, že rozhodnutí o tom, jestli Řečkovice a Mokrá Hora požádají o zařazení do systému, učiní místní zastupitelstvo až po předchozí maximální informovanosti veřejnosti. Pro občany Řečkovic a Mokré Hory připravujeme anketu, o jejíž podobě budete včas informováni.

Letos na jaře budou schvalovány menší změny (menší z celoměstského pohledu) stávajícího územního plánu. Několik návrhů změn se týká také naší městské části. V rámci poměrně krátké lhůty pro vyjádření projednala rada tyto návrhy hned na své první lednové schůzi. Konkrétně se jednalo o návrh změny plochy v prodloužení ulice Renčovy, navazující na Duhová Pole na funkci bydlení, se kterým rada vyjádřila nesouhlas, zejména z důvodu nedostatečného dopravního napojení. Tento návrh je odlišný od ostatních především v tom, že řeší změnu charakteru pozemku z nestavebního na stavební. To je významný rozdíl od dalších případů, kdy se rada vyjadřovala k případným změnám funkce u pozemků určených desítky let ke stavbě. Na hranici Řečkovic a Medlánek se nachází areál bývalé Geofyziky, u kterého se řeší změna funkce ze smíšené plochy výroby a služeb na funkci bydlení. Rada zde souhlas nedala, především z důvodu složité dopravní dostupnosti a vysokého indexu podlažní plochy. V opačném gardu je situace ohledně budovy bývalých jeslí v Měřičkově ulici. Zde jsme nesouhlasili s názorem Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu. Současnou plochu pro zdravotnictví nepovažujeme v tomto místě za potřebnou ani vhodnou a v rámci zklidnění lokality vidíme do budoucna jako vhodnější funkci bydlení. V místě současného stavebního pozemku s funkcí smíšené plochy obchodu a služeb pod Mateřskou školou Škrétova požádal Bytový odbor Magistrátu o změnu funkce na bydlení z důvodu snahy o zajištění dlouhodobého záměru města stavět městské dostupné bydlení, zde navíc snadno napojitelné na stávající infrastrukturu a MHD. Druhou stranou mince je skutečnost, že část stavebního pozemku v současnosti zabírá parčík, realizovaný z městského projektu participativního rozpočtu. Rada městské části v záležitosti návrhu změny nepřijala souhlasné usnesení. Na základě jednání s náměstkyní primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinskou jsme byli ubezpečeni, že v případě, že bude město v lokalitě chystat nějaký záměr, budeme s návrhem seznámeni a samozřejmostí bude představení veřejnosti.

Na závěr mi dovolte popřát kolegovi z naší samosprávy Petrovi Bořeckému, který byl Zastupitelstvem města Brna zvolen členem Rady města Brna. Bez ohledu na to, že jsme každý z jiného politického „týmu“, Řečkovicím a Mokré Hoře jistě neuškodí, že budou mít ve výkonném orgánu města dalšího zástupce. Přeji hodně energie a správných rozhodnutí, a to nejen Petrovi, ale nám všem.

starosta oříznutá fotkaMarek Viskot
Váš starosta