13 fotoPravděpodobně jste v médiích či jinde zachytili informaci, že bude probíhat nové projednání návrhu územního plánu města Brna. Po neschválení původního návrhu v červnu 2022 byl tento současný návrh upraven na základě šesti specifických pokynů, např. doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách či rozčlenění typů ploch s rozdílným způsobem využití. Je nutno podotknout, že minimálně z celoměstského úhlu pohledu proběhla v tomto dokumentu celá řada pozitivních změn, kdy byly dané pokyny úspěšně zapracovány. Aktuální návrh územního plánu je nyní ve fázi společného jednání mezi dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi pro zajištění koordinace jejich požadavků ve veřejnoprávní rovině, nicméně zatím bez osobní účasti veřejnosti. A co to znamená v praxi pro Řečkovice a Mokrou Horu? Ačkoliv se zatím setkávám s pozitivním vnímáním nového zpracování, některé problematické lokality, na které jsme v minulosti v rámci naší MČ poukazovali, v návrhu stále jsou. Hovoříme zejména o lokalitě řečkovického HRáje, kde je stanovena stabilizovaná plocha občanské vybavenosti namísto veřejné zeleně, pro kterou se v rámci námitek vyslovily stovky místních obyvatel. Dále můžeme hovořit o lokalitě R-4, tedy nad ulicí Lacinovou v blízkosti kopce Zápaď, kde je navrhována plocha všeobecného bydlení pro 210 obyvatel. Toto místo také vnímáme jako problematické zejména s ohledem na technické možnosti dané zástavby (dopravní napojení, kanalizace atd.), nehledě na výrazný nesouhlas místních obyvatel, založený na racionálních podkladech. Zajímavá je i úprava lokality R-3, tedy řečkovických kasáren, kde byl snížen předpokládaný počet nových obyvatel z původních necelých přibližně 6000 na 4127, což samozřejmě v zájmu Řečkovic kvitujeme v souvislosti s dopravním zatížením např. ulice Banskobystrické. V návrhu také můžeme vypozorovat výraznou úpravu lokality R-9 v samém centru Řečkovic mezi ulicí Prumperk, Ladovou a Palackého náměstí. Zde je navrhováno rozšíření rozvojové lokality na 109 obyvatel, i když původně byla rozvojová lokalita daleko menší, de facto pouze blíže ulici Ladově pro 35 obyvatel. Můžeme podotknout, že tato změna je zde navržená až po rekonstrukci areálu bývalého pivovaru a sanaci pivovarských sklepů v roce 2022/2023.


Na Mokré Hoře je stále největším strašákem rozvoj Jehnic a Ořešína, kde jsou aktuálně plánovány rozvojové lokality pro dalších přibližně 800 obyvatel, z nichž většina bude využívat mokrohorské a řečkovické dopravní komunikace.
Co se tedy bude dít dál a co můžou občané učinit? Veřejnost i městská část má v této fázi možnost u pořizovatele (Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna) uplatnit písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu ÚP. Po vypořádání daných připomínek bude v polovině roku zveřejněn finální upravený návrh a proběhne také i veřejné projednání pro širokou veřejnost. Nový územní plán by potom mohl být schválen již na sklonku letošního roku. Je třeba si také ovšem uvědomit, že některé lokality budou podléhat zpracování územní studie (např. kasárny), která bude určovat reálnost výstavby, včetně dopravního napojení a dalších technických souvislostí. Není vždy také pravidlem, že by se muselo naplnit plné využití lokality, co se týče např. počtu obyvatel. Více informací můžete naleznout na portálu územního plánování města Brna.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části