fotka starosty oříznutáÚspěšné léto ve znamení kulturních akcí, oprav i vzpomínek na Frantu Kocourka

Prázdninové měsíce jsou za námi. Snad jste našli dostatek času k odpočinku a strávili během léta co nejvíce příjemných chvil. Pevně věřím, že jste navštívili některou z našich kulturních akcí v areálu bývalého pivovaru, které se letos opět velmi povedly. Zmínit chci především Vavřinecké hody, letos konané už po třicáté. K jejich úspěchu přispěla rekordní návštěva, osvědčený moderátor Zdeněk Junák i oblíbené kapely. V krojích se letos opět procházelo několik generací stárků, od těch nejzkušenějších až po ty úplně nejmladší. A právě to množství dětí a mladých lidí považuji na našich hodech za to nejúžasnější, protože nemusíme mít obavy o další směřování a udržování našich tradic. Moc za toto děkuji pracovníkům radnice, sponzorům, hodové chase - letos v čele s Anetou Pyšovou a Vojtěchem Pospíšilem - a v neposlední řadě všem těm, kteří naprosto nezištně a obětavě každoročně pomáhají s náročnými přípravami. Už teď se nemohu dočkat příštího ročníku, který bude jedenatřicátým v pořadí.

Během léta se nezastavil pracovní život na radnici. Rozběhly se nové investiční akce, jako výstavba nové třídy školky v Měřičkově ulici nebo rekonstrukce víceúčelového hřiště při budově TAK Hellas na Horáckém náměstí. Prakticky dokončena je rekonstrukce Nového náměstí, a opravdu velkou radost mám z vytíženosti parku a celého prostoru na Palackého náměstí. Každodenní množství návštěvníků je pro naši čtvrť tou nejlepší vizitkou.

01 Slovo starosty vizualizace horacke namestiDalším veřejným prostranstvím čekajícím na rekonstrukci je park na Horáckém náměstí. Místo typické svými sportovišti a množstvím zeleně chceme ještě zatraktivnit. Bude vysazena nová zeleň včetně trvalkových záhonů, vyměníme lavičky a dokončíme opravy zpevněných ploch, které už to opravdu potřebují. Přibydou nová místa k posezení a také běžecký okruh s mlatovým povrchem. V září bude dokončen výběr dodavatele stavebních prací, na podzim by tak mohly být zahájeny práce v oblasti zeleně a s většinou prací včetně chodníků počítáme na jaře.

01 Slovo starosty foto 1

ReneCernyFLikvidace škod po bouřkách
Letošní léto je nejen teplé, ale zároveň docela bohaté na srážky, které často přicházejí v podobě bouřek, někdy doprovázených velmi silným větrem. Ta nejničivější proběhla v Řečkovicích a Mokré Hoře v pondělí 21. 6. 2021 a způsobila mnoho škod na veřejné a soukromé zeleni i movitém majetku, ale naštěstí se obešla bez zranění našich občanů. Došlo k vyvrácení několika kusů stromů, jejich zlomení ve kmeni a nečastější škodou byly polámané větve. Vzhledem k rozsahu škod byly nejprve likvidovány ty nejnenebezpečnější a teprve postupně docházelo k sanaci těch drobnějších.
Děkujeme pracovníkům Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, smluvním firmám a hasičům za rychlou reakci a spolupráci při odstraňování škod, právě díky nim se podařilo situaci dobře zvládnout. Děkujeme zároveň i vám občanům za trpělivost i pomoc s lokací jednotlivých událostí, moc nám to pomohlo.

02 Slovo místostarosty foto 2

Neuvěřitelný projev vandalismu
Ne všechny zprávy jsou na stránkách našeho zpravodaje radostné. Určitě jste si všimli, že před Vavřineckou restaurací náhle chybí krásně vzrostlý strom, který byl nejen estetickou součástí tohoto místa, ale poskytoval i tolik potřebný stín při odpočinku mnohým z nás. V noci z 19. na 20. 7. 2021 došlo k úmyslnému pokácení katalpy trubačovité, vzácného stromu, vysázeného před 20 lety v rámci rekonstrukce prostranství před Vavřineckou restaurací a kostelem. Pachatel ve výšce cca 150 cm nad zemí ruční pilkou nařízl kmen až za polovinu jeho průměru a poté silou odlomil zbytek kmene s celou korunou stromu. V ranních hodinách jsme tento projev vandalismu nahlásili Policii ČR, která událost vyšetřuje jako trestný čin, protože škoda byla vyčíslena na částku 52 230 Kč. Pokud si někdo z vás všiml ve zmíněné době něčeho podezřelého v těchto místech, podejte prosím informaci Policii ČR.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém XV. zasedání 17. června 2021 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
Upravený Návrh připravovaného Územního plánu města Brna,
• souhlasilo
s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2020, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části za uplynulý rok,
• schválilo
nová Kritéria výběru žadatelů o byt v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• projednalo
žádosti o vyjádření ke směně a nabytí pozemků,
• zvolilo
předsedou kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Jiřího Růžičku,
• odvolalo
člena kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Marka Guta,
• zvolilo
členy kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Martina Otčenáška a pana Jiřího Prchala.

Na své 38. schůzi 30. června 2021 rada městské části:
• jmenovala
Ing. Marka Guta členem komise majetkové a rozvoje a současně odvolala Ing. Jiřího Růžičku z uvedené komise,
• schválila
smlouvu o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho obsahu (platforma PinCity) se společností AQE advisors, a. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, k užívání internetové platformy PinCity,
• schválila
nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny v objektu sokolovny (na cvičení seniorů),
• schválila
uzavření Dohody o potravinové pomoci mezi Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., a městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila
příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“,

 hruzaČervnové zastupitelstvo městské části schvalovalo závěrečný účet za rok 2020 a připomínky k novému územnímu plánu

Závěrečný účet pravidelně poskytuje zastupitelstvu i občanům souhrnný pohled na hospodaření městské části za uplynulý rok. Jako obvykle v červnu tedy zastupitelé projednávali závěrečný účet městské části za rok 2020. Hospodaření městské části tentokráte i navzdory výskytu koronaviru a souvisejícím ekonomickým problémům skončilo nejen v přebytku téměř 8 mil. Kč, ale také s rekordními celkovými příjmy (125,223 mil. Kč) a výdaji (117,406 mil. Kč). Městská část se tak ani v této kritické situaci nezadlužovala. Z hlediska celkových příjmů se nakonec podařilo získat více peněz, než bylo plánováno, a opět se také podařilo získat pro rozpočet městské části i příjmy navíc.

Hospodaření městské části v uplynulých letech (v mil. Kč)


V mil. Kč                       2016              2017               2018               2019              2020
Příjmy celkem            111,986         112,123            110,518         91,726        125,223
Výdaje celkem            109,420        110,246            112,335         93,242        117,406
Saldo rozpočtu           +2,566           +1,877            -1,817            -1,516          +7,816

 

Jak je tedy na první pohled vidět, příjmová stránka rozpočtu se meziročně (2019-2020) zvýšila o 33,497 mil. Kč. V rámci daňových příjmů se podařilo městské části získat o téměř 1,2 mil. Kč více než v roce předchozím. Vzrostly i nedaňové příjmy. Největší část meziroční nárůst zaznamenaly přijaté transfery (od města Brna, Jihomoravského kraje atd.), které dosáhly rekordní výše téměř 115 mil. Kč. I v průběhu loňského kalendářního roku se tak podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat další investice (např. revitalizace parku Palackého náměstí, revitalizace zeleně v sídlišti, rekonstrukce ZŠ či MŠ a další).
Z hlediska poměru běžných (58,14 %) a kapitálových výdajů (41,86 %) za rok 2020 lze potvrdit dlouhodobý důraz městské části na vysoký poměr výdajů směřujících do investic v rámci MČ. Z hlediska odvětvového mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby a územní rozvoj (26,03 %), vzdělávání a školské služby (24,66 %) a státní správa a územní samospráva (23,29 % z celkových výdajů). Meziročně si pak dále polepšily i oblasti jako sociální péče a pomoc, ochrana životního prostředí či doprava a komunikace. Provozní rozpočet městské části, který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními výdaji, opět v roce 2020 dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 1. září opět zahájil cvičení seniorek a seniorů naší městské části v sokolovně na ulici Vážného. Pod vedením cvičitelky Ivety Pokorné bude cvičení probíhat vždy v pondělí od 12.00 do 13.00 hodin. Není potřeba žádná registrace.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá v pondělí 4. října 2021 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás pěvecké vystoupení členů Městského divadla Brno
Viktórie Matušovové a Daniela Rymeše,
cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka s názvem KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE – SOMERSET, DEVON A CORNWALL
a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

s příchodem letních měsíců se i letos pojí výrazné zlepšení epidemické situace. Nic by tak nemělo bránit tomu, aby se tradiční kulturní a společenské akce v areálu bývalého pivovaru uskutečnily, byť některé v netradičních termínech. Obnovujeme také vítání občánků a na své si dozajista přijdou i senioři. Budu se těšit na osobní setkání.

V létě se naplno rozjíždí realizace významných stavebních investic v režii městské části. Jedná se o výstavbu nové budovy s třídou a cvičebním sálem v areálu Mateřské školy Měřičkova a také o úpravu hřiště před Sportovním centrem TAK Hellas u Základní školy na Horáckém náměstí. Vedle toho se zdejší škola dočká také rekonstrukce části sociálních zařízení a Mateřská škola Kárníkova zase rekonstrukce elektroinstalace v suterénu budovy.

Dlužno podotknout, že jedna investiční akce, řízená z úrovně města, je stále ve fázi získávání územního rozhodnutí. Jedná se o stavbu dvou bytových domů s třiadvaceti byty v proluce v ulici Terezy Novákové. Zde jsme s městem průběžně diskutovali koncepci řešení navazujícího prostoru za oběma domy. V prvním z domů je počítáno i s novými prostorami pro řečkovickou pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Ty budou brzy potřeba s ohledem na to, že se stávající prostory knihovny nacházejí ve středisku Vysočina, a to konkrétně v budově nově patřící společnosti Lidl. Nejen proto je v našem zájmu, aby se veřejné prostranství za těmito domy stalo příjemným místem a nebylo redukováno na pouhé parkoviště. Zároveň, ve snaze zachovat co největší podíl zeleně, jsme s pracovníky Bytového odboru Magistrátu řešili také otázku umístění komunikace, která by, byť pouze jednosměrně, vedla z Družstevní ulice na ulici Terezy Novákové. Rada městské části podpořila variantu bez silnice napojující Družstevní ulici, jak je patrno z přiloženého situačního výkresu. Parkovací stání, potřebná dle normy, budou v dostatečném počtu jak na povrchu, tak v podzemních podlažích a rovněž přízemí jednoho z domů. Zůstává zachována zelená plocha a atrium za knihovnou. Tento požadavek městské části byl adresován Magistrátu a Radě města Brna.

02 Slovo starosty TN vizualizace

03 Slovo místostarosty fotoDeratizace v městské části a její výsledky
Jistě se mnou budete souhlasit, že letošní příchod jara si dal opravdu na čas. Když jsem si již poněkolikáté na jedné z prvních jarních procházek všiml hbitě se pohybujících zvířátek, které do fauny naší městské části určitě nepatří, bylo mně jasné, že je potřeba konat. Zadali jsme proto provedení průzkumu výskytu potkanů a podobných živočichů ve všech lokalitách naší městské části. Výsledek jasně ukázal, že je potřeba přistoupit k celoplošné deratizaci sídlištních ploch. Tato deratizace byla provedena v druhé půli května a přinesla následující výsledky, které je určitě zajímavé znát. Můžeme totiž všichni mnohému předejít.
Celkově bylo nalezeno 20 ohnisek výskytu potkanů (potkaní díry či jejich soustavy) a deratizováno 486 šachet. Největší soustava potkaních děr se nacházela na Horáckém náměstí 8 a na Žitné 21. Deratizace vykázala požer 65 % nástrah, což je na hranici přemnožení. Naštěstí došlo k včasnému zásahu, a bylo tak zamezeno mnohým hygienickým rizikům a škodám na kanalizaci.
Ve sledování výskytu potkanů a následné deratizaci budeme pochopitelně i nadále pokračovat. K lepšímu stavu můžeme přispět všichni, zejména lepším nakládáním s biologickým odpadem, zejména se zbytky jídel. K přemnožení potkaní populace v jarních měsících dochází také dostatkem potravy, získané z nadměrného krmení ptáků v některých lokalitách v době, kdy už ptactvo přilepšovat nepotřebuje, naopak potkani se právě rozmnožují.
Děkuji vám všem za zamyšlení a spolupráci a přeji krásné léto a dětem hezké prázdniny.

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

Na své 36. schůzi 2. června 2021 rada:

• vzala na vědomí
rezignaci doc. Ing. Ivana Maška, CSc., na členství v komisi životního prostředí a veřejného pořádku RMČ a současně jmenovala novým členem uvedené komise Ing. Jiřího Libuse,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13“ nabídku společnosti TIPRO projekt, s. r. o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ 26944685, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602 00 Brno, IČ 60350865, za účelem uspořádání koncertu skupiny Vypsaná fixa dne 17. 6. 2021,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, IČ 04368851, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 20. – 22. 8. 2021,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v areálu bývalého pivovaru o výměře 480 m2 za účelem cvičení jógy v období 15. 6. – 24. 8. 2021 s Mgr. Evou Hrdličkovou, se sídlem 664 23 Čebín 555, IČ 75638916,
• schválila
smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 24, 621 00 Brno, IČ 42587123, za účelem pořádání kulturní akce (hudební festival „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“) dne 12. 6. 2021,
• zrušila
výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“.

Na své 37. schůzi 9. června 2021 rada:

• projednala
upravený Návrh připravovaného územního plánu města Brna,
• vzala na vědomí
usnesení Zastupitelstva města Brna ze zasedání dne 25. 5. 2021, kterým ZMB požádalo úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst za dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
• schválila
záměr na změnu podmínek pronájmu, spočívající ve snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 2384 v k. ú. Řečkovice o výměře 120 m2 (venkovní zahrádka restaurace Svatovavřinecký dvůr na Palackého nám.) za rok 2021 jako kompenzaci ekonomických ztrát v důsledku dřívějších protiepidemických opatření,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace bývalé kotelny na novou třídu“ nabídku společnosti FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ 44961219, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště u TAK Hellas“ nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (studie) na akci „Prověřovací a upřesňující záměr parkových úprav Brno-Řečkovice – PARK ROKLE“ nabídku společností RGB STUDIO, s. r. o., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ 27750566, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., IČ 48529303, se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, na rekonstrukci dvou bytových jader v domech Žitná 11 a Novoměstská 15,
• souhlasila
s úpravou konceptu parkování v souvislosti s připravovanou investicí města Brna „Bytové domy v ulici Terezy Novákové“.

Dana Filipi, místostarostka

IMG 20210522 WA0019Vážení rodiče,

vzhledem k postupnému uvolňování hygienických opatření rozhodlo vedení naší radnice o znovuobnovení akce „Vítání občánků“. Po delší odmlce Vás tímto článkem chceme oslovit a upozornit, že v měsících srpnu a říjnu 2021 bychom Vás a Vaše děti opět rádi přivítali v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, abychom uvítali nové občánky naší městské části.
Vzhledem k nevyžádané a dlouhé přestávce se těšíme, že během slavnostních dopoledních setkání přivítáme děti narozené v minulém i letošním roce, které mají trvalé bydliště v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Pro děti narozené v roce 2020 jsme připravili termín jejich uvítání dne 21. 8. 2021.
Pro odevzdání přihlášky dítěte je stanovena lhůta do 21. 7. 2021.

Děti narozené v roce 2021 uvítáme 2. 10. 2021. Zde je poslední den pro jejich přihlášení stanoven na 15. 9. 2021.

Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Upozornění: Akce se uskuteční při dodržení aktuálně platných protiepidemických a hygienických opatření.
Odbor vnitřních věcí ÚMČ

fotka starosty oříznutáPrioritou v řešení nového územního plánu jsou připomínky naší čtvrti

Nadcházející červnové zasedání zastupitelstva bude mít na svém programu mimo jiné projednání další fáze návrhu nového územního plánu města. Proces pořizování je v podmínkách města Brna v režii Magistrátu a Zastupitelstva města Brna. Městská část podala v prvním kole v roce 2020 více než třicet připomínek, o čemž jsem už v našem zpravodaji opakovaně informoval. Naposledy jsem se detailněji věnoval nejvýznamnějším lokalitám v letošním únorovém vydání.

V průběhu posledních přibližně dvanácti měsíců se pověřený zastupitel města pro územní plán RNDr. Filip Chvátal zabýval ve spolupráci s Odborem územního plánování MMB a Kanceláří architekta města Brna (KAM) výsledky veřejných projednání, jejichž cílem bylo v rámci konzultací s radnicemi, spolky či zástupci veřejnosti najít u problematičtějších lokalit co nejvhodnější kompromisy. KAM následně zapracoval jednotlivé úpravy do aktualizovaného návrhu brněnského územního plánu, který je nyní opětovně předkládán k připomínkování. Zveřejněn je od poloviny května s tím, že prostor pro připomínkování je až do 30. června. Zasedání zastupitelstva naší městské části, kam zveme i zástupce města a KAM, se koná 17. června. Veřejná projednání z úrovně města pak navazují ve dnech 21. a 22. června.

Územní plán je nejvýznamnějším strategickým dokumentem města. Právě jeho strategičnost a koncepčnost znamenají, že musí být flexibilní a obecný. Nemůže garantovat detaily, které mu nepřísluší. Historická zkušenost ukazuje, že územní plány, které se snažily naplánovat město do posledního detailu, nakonec vedly k zablokování jeho rozvoje. Věřím, že se městu podaří zpracovat a schválit účelný dokument. Zároveň je cílem vedení naší městské části prosadit co nejvíce z našich připomínek.

Na závěr svého článku se ještě vrátím k tématu minulého čísla zpravodaje, kde jsem informoval o rezignaci našeho dlouholetého kolegy Ivana Maška na mandát zastupitele. Protože pan docent byl také členem rady městské části, volili jsme na dubnovém zasedání zastupitelstva nového radního. Připomínám, že rada je výkonným orgánem, pro chod samosprávy prakticky nepostradatelným, který řeší drtivou většinu agendy městské části. V podmínkách Řečkovic a Mokré Hory má rada 7 členů (včetně starosty a místostarostů). Strany stávající radniční koalice se shodly na rozšíření spolupráce o zástupce zvoleného za KDU-ČSL Petra Bořeckého. Tímto krokem se počet koaličních zastupitelů zvýšil z 16 na 19 z celkových 23 členů zastupitelstva. To dokládá výrazně konsenzuální a konstruktivní charakter zdejší komunální politiky, což jsem u Řečkovic a Mokré Hory i v minulosti často zdůrazňoval a oceňoval. Vážím si toho o to více, že ani v Brně či v jiných městech se nejedná o běžný jev. Kolegovi Bořeckému gratuluji a přeji mu hodně energie do další práce.

Příjemné prožití letních měsíců ve zdraví a pohodě přeje
Marek Viskot
Váš starosta


ReneCernyFVyjádření k záměru stavby bytového domu na ulici Brigádnická
Zejména občané z Mokré Hory a především ti, kteří bydlí na ulici Brigádnické, jistě dobře vědí o záměru soukromého investora a majitele pozemku, postavit v této lokalitě pětipodlažní bytový dům s 12 bytovými jednotkami a podzemními garážemi. Stávající rodinný dům má být zbořen a nová stavba realizována na jeho místě. K tomu záměru vydal Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) kladné stanovisko. Chce se mi říct bohužel, ale ne překvapivě. Není to poprvé, kdy investor podává na Stavební úřad naší městské části žádost u územní rozhodnutí a zahájení stavebního řízení s kladným stanoviskem OÚPR, které vůbec nereflektuje charakter dané lokality. To je i případ záměru výstavby bytového domu na Brigádnické, který je zcela necitlivě zasazen do původního individuálního bydlení v rodinných domech. Celý záměr není navíc vyhovující ani z dopravního hlediska, protože dle našeho názoru povede ke zhoršení bezpečnosti dopravy. Charakter této ulice a původní dimenzování komunikace na Brigádnické nepočítalo se stavbami charakteru bytových domů.
Z těchto důvodů se vedení městské části, jako účastník řízení, rozhodlo uplatnit námitky vůči stavebnímu záměru stavby s názvem ,,BYTOVÝ DŮM GREEN FLOWER HOUSE“. Tyto námitky směřují k ochraně zájmů obce a jejich občanů a spočívají v tom, že oznámený záměr nedostatečně řeší bezpečnost na komunikaci při výjezdu z hromadné garáže v blízkosti křižovatky a dále je výrazně překročena intenzita využití území dle regulativů stanovených platným Územním plánem města Brna (ÚPmB). Stavba je navrhována ve stabilizovaném území se zástavbou rodinných domů. Stabilizované území je platným ÚPmB jasně definováno jako dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Domníváme se, že tato zásada byla navrhovaným záměrem stavby bytového domu porušena.
Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém XIV. zasedání 22. dubna 2021 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
• zvolilo
novým členem Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pana Petra Bořeckého,
• schválilo
žádost adresovanou Zastupitelstvu města Brna o souhlas s použitím části nevyčerpaného kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ - bytového hospodářství - ve výši 1 600 000 Kč na akci „Hřiště při TAK Hellas (areál ZŠ Horácké nám.) – vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného sportoviště“,
• schválilo
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice, p. s., 51 000 Kč a
SK Řečkovice, z. s., 65 000 Kč,
• vzalo na vědomí
podání nazvané "Petice za udržení kvalitního bydlení v Řečkovicích, č. 0121" a schválilo text odpovědi na uvedenou petici.

Na své 35. schůzi 12. května 2021 rada městské části:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Komplexní revitalizace topného systému v bytových domech Novoměstská 23-41 v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem Finex technology, s. r. o., se sídlem U libeňského pivovaru 2430/8, Praha, IČ 26872901, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Horácké nám. 13, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, Brno, IČ 29370795, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,

06 FotoJak jste již byli na stránkách zpravodaje informováni, novou tváří v zastupitelstvu naší městské části se nedávno stala Jana Trávníčková. Na začátku volebního období jsme všem zastupitelům, kteří byli do zmiňovaného orgánu zvoleni poprvé, položili několik otázek. O zodpovězení stejných dotazů jsme proto nyní požádali i paní Trávníčkovou.
1. Jaká je Vaše profese?

Pracuji v oblasti logistiky a obchodu v brněnské centrále České pošty.

2. Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu především zaměřit?

V zastupitelstvu jsem sice nováčkem, ale dlouhodobě pracuji v komisi kultury a školství a v komisi životního prostředí. Na to chci plynule navázat i jako členka zastupitelstva. Děkuji proto i touto cestou voličům, že mi v roce 2018 dali důvěru a stala jsem se tehdy první náhradnicí na funkci zastupitele.

3. Co patří k Vašim zálibám?

Zajímám se o kulturu i prostředí, ve kterém žijeme. Když je volného času více, ráda jej trávím procházkami po naší městské části a blízkých čtvrtích či výlety do širšího okolí. Koníčkem a radostí je pro mě i rodina, především moje dvě vnučky.

Dana Filipi

05 Rozhovor fotoAsi jste zaznamenali, že na radnici městské části došlo v minulých týdnech k několika změnám. Nejdříve rezignoval ze zastupitelstva městské části a tedy i rady docent Ivan Mašek a místo něj nastoupila Jana Trávníčková. Dále byla rozšířena stávající koalice v zastupitelstvu o KDU-ČSL, a tedy i rada městské části o nového člena, který nahradil Ivana Maška. Novým členem rady městské části je Petr Bořecký. Naskytla se proto možnost vyzpovídat ho.

Můžeš se prosím čtenářům krátce představit a říct pár slov o tom, čím se zabýváš?

Ahoj Filipe, dobrý den čtenářům,
jedna z věcí, která mě charakterizuje, je to, že od narození bydlím v Řečkovicích, a díky tomu se cítím být hrdým patriotem a Řečkovičákem. Jmenuji se Petr Bořecký, ale mnozí mě znají pod přezdívkou Balů. Tuto přezdívku jsem si vysloužil ve skautském oddíle, kde jsem hned vedle hraní fotbalu za místní SK trávil velkou část svého dětství. Tato přezdívka se dost rozšířila i během mého působení v řečkovickém Orlu, kde jsem dlouhou dobu dělal správce balonů, a mnozí návštěvníci si mysleli, že přezdívku mám díky tomu (smích). Nyní těchto nasbíraných zkušeností využívám při vedení Orla a při organizování mládežnických soutěží pod hlavičkou Dětského futsalu. Jsem tátou dvou dětí, a i díky tomu vidím unikátnost naší městské části, kde si držíme krásné tradice, máme to kousek do přírody i do centra města, a vlastně se tu všichni tak nějak potkáváme a známe.

Celkový přehled základních činností – srovnání s rokem 2019

                                 rok 2019                         rok 2020
Doprava                          1316                           1250

Veřejný pořádek                163                            170
Úkony                              3512                          3569
Celkem                            4991                          4989

Úkony jsou kontroly zaměřené na veřejný pořádek, majetkovou a násilnou protiprávní činnost, také sem patří výjezdy k seniorům, převoz podnapilých osob, likvidace infikovaných stříkaček a jehel nebo jiného materiálu.

Přehled přestupků s dopravní problematikou
                                                              rok 2019          rok 2020
Ostatní přestupky                                        1046               715
Bodované přestupky, měření rychlosti          261               486
Zábor vozidel                                                    9                 49
Doprava celkem                                        1 316              1250

Ostatní přestupky – blokové čištění, zákaz stání, zastavení a stání na chodníku, ve vjezdu, odtah vozidel apod.
Bodované přestupky – jízda na signál „Stůj“, nedodržení povolené rychlosti, nedání přednosti v jízdě, alkohol při řízení motorového vozidla.

Přestupky v souvislosti s narušením veřejného pořádku, občanského soužití a podezření z páchání trestné činnosti
                                                             rok 2019       rok 2020
Alkohol, kouření                                              23              30
Krádež, zpronevěra, podvod, zničení             13              15
Ostatní přestupky                                             7                5
Přestupky - vyhláška                                      91              89
Přestupky - veřejný pořádek                          10               11
Občanské soužití                                             9                7
Podezření z páchání trestné činnosti              10             13
Celkem 163 170

Přehled uložených pokut
BP                                           hotovost BPN                             celkem
Rok 2019      298 100,- Kč        145 900,- Kč                          444 000,- Kč
Rok 2020      237 000,- Kč          38 400,- Kč                          275 400,- Kč

BP – bloková pokuta zaplacená na místě, BPN – nezaplacená na místě

Josef Kugler - zastupitel

fotka starosty oříznutáNež se potkáme na kulturních akcích, začněme společně řešit vylepšení dětských hřišť
Květnové číslo zpravodaje ŘEČ by za normálních okolností obsahovalo tradičně bohatý výčet kulturních a společenských akcí, na které zveme nejčastěji do areálu bývalého pivovaru za radnicí. Je jasné, že letos musíme být v odhadech jakéhokoliv vývoje hodně střízliví a reagovat, pokud možno, co nejpružněji. Proto například Dětský den za radnicí na konci května ještě úplně nevzdáváme, ale zároveň pracujeme s náhradním termínem. Obdobně visí otazník nad červnovými akcemi, z nichž alespoň některé bychom mohli posunout na pozdější termín. Stejně tak například vítání občánků uskutečníme až v momentě, jakmile to bude možné.

Bez ohledu na pandemii běžný pracovní život na radnici jde dál. Začátkem letních prázdnin začínáme s výstavbou nové třídy a cvičebního sálu v areálu Mateřské školy Měřičkova. To samé platí o víceúčelovém hřišti u TAK Hellas na Horáckém náměstí. Dvě největší letošní investiční akce jsou tedy v běhu a relativně blízko zahájení stavební činnosti. Pojďme se nyní podívat na další dva projekty, které letos připravujeme s výhledem na realizaci v blízké budoucnosti.

01 Slovo starosty foto 1Naše čtvrť se pyšní velkým počtem dětských hřišť a sportovišť. Po vybudování dětského hřiště v parku na Palackého náměstí se dostáváme už na číslovku dvacet sedm. Zároveň si hřiště vybudovaná před nějakými deseti až patnácti lety nepochybně zaslouží, abychom se podívali na jejich aktuální stav a zvážili případná vylepšení či obnovu. Přesně za tímto účelem letos vzniká projekt Revitalizace vybraných dětských hřišť v Řečkovicích a Mokré Hoře. Celkem bude takto řešeno devět dětských hřišť. Někde půjde jen o drobná vylepšení, jako například zastínění nebo doplnění nového herního prvku či mobiliáře. Jinde si může stav hřiště vyžádat důkladnější rekonstrukci. Chtěl bych touto cestou vyzvat kohokoliv, především však rodiče nejmenších dětí, aby mi posílali své podněty na možná vylepšení. Shromážděné podněty budou předány projektantovi, který je vyhodnotí, a tam, kde to bude možné, se je pokusí zapracovat do výsledné dokumentace. Podněty prosím posílejte do konce měsíce května nejlépe přímo na můj pracovní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Konkrétně se jedná o následující dětská hřiště: Jandáskova, Kubova, Medlánecká, Horácké náměstí, Kárníkova 14, Novoměstská 13, Žitná 21, Vlasty Pittnerové a Nové náměstí.

02 co do bio popelnice patříHnědé nádoby na biologický odpad
Nedávno jsem vás v řeči informoval, že naše městská část ve spolupráci s MMB vytipovala místa pro rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Během minulého týdne začala společnost SAKO Brno do jednotlivých městských částí tyto tzv. hnědé popelnice rozmisťovat. Budou sloužit pro systematický sběr kuchyňského odpadu, který bude svážen na předem určené místo a separovaně dále zpracován a energeticky využit. Domníváme se, že tak společně s vedením města přispějeme k lepšímu ekologickému stavu nejen v naší městské části, ale v celém Brně. Jsme si vědomi, že se jedná o zcela novou věc, která je pochopitelně dobrovolná, ale v případě, že se rozhodnete tímto způsobem odpad třídit, vyžaduje dodržování určitých pravidel. Prosíme vás o jejich respektování a pro lepší orientaci v tom, co do hnědé popelnice patří a co nikoli, přikládáme ilustrační leták. Seznam jednotlivých stanovišť pro biologický odpad v Řečkovicích a Mokré Hoře najdete v článku Stanoviště popelnic na bioodpad.

 

Na své 33. schůzi 24. března 2021 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 28. 2. 2021,
• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín 13 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Domino 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 39 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (děti a mládež) 6 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (děti a mládež) 6 000
T- Group Dance Studio, z. s., Brno (kulturní činnost) 12 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 24 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (kulturní činnost) 7 000
Spolek Kultura & Management, z. s. 2 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (kulturní činnost) 9 000
inBalance, z. s. 15 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (sportovní činnost) 40 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (sportovní činnost) 6 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. oddíl badminton 25 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
TAK Hellas Brno, z. s. 25 000

Ze zdravotních a osobních důvodů rezignoval v dubnu na mandát zastupitele docent Ivan Mašek, kterého tak ve zbytku tohoto volebního období nahradí Jana Trávníčková. Pan docent byl poprvé zvolen do funkce zastupitele městské části v roce 2002. V letech 2010 až 2014 zastával funkci místostarosty a od roku 2014 až dosud funkci radního. Byl mi vždy dobrým, zkušenějším kolegou, který mi poskytoval cennou zpětnou vazbu i nové podněty. Přeji mu hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let a děkuji za všechny ty roky práce pro naši krásnou městskou část.

Marek Viskot
starosta

Azurová x Oranžová, Banskobystrická 182, Boskovická 9, Družstevní - konečná MHD, Horácké náměstí 1, Horácké náměstí 5, Horácké náměstí 7, Horácké náměstí 9, Jandáskova x Cupákova, Ječná 28 a 36, Kárníkova 6 a 20, Kořískova 55, Kunštátská 9 a 21, Leknínová 11, Letovická 12, Maříkova x Královka, Medlánecká x Renčova, Měřičkova x Kolaříkova, Měřičkova 18, Nachová x Duhová, Novoměstská 13 – 19, Novoměstská 2, Novoměstská 23 – 29, Novoměstská 3, Novoměstská 33, Novoměstská 37 – 41, Novoměstská 45 – 59, Novoměstská 5, Novoměstská 7 – 11, Oranžová - spodní část, Palackého náměstí 23, Pod zahradami 15, Renčova x Družstevní, Renčova 26, Sibiřská 91, Škrétova, Terezy Novákové 115, Tumaňanova 43a, Uprkova 15, Vlasty Pittnerové 3, Žitná 1-3, Žitná 15, Žitná 21.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Ing. Jan Klement, OŽP